I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

-: Militare Ordine del Collare di Sant'Agata dei Paternò (MOC)   Övriga

Instiftad år: ? Valör: Guld
Ytterligare information:
Ej inkluderad i International Commission for Orders of Chivalry (ICOC) register. Svenska representanter i ICOC är ordenshistoriografen vid Kungl. Maj:ts Orden, f.d. Riddarhusgenealogen Per Nordenvall samt statsheraldikern, kammarherren Henrik Klackenberg.

Storpriorat Terra Nordica
http://www.mocterranordica.org/

Läs mer på http://arnell.cc/illegitim.htm#moc


 

Kommentarer:
2018-08-13 21:46:31Jonas Arnell
Definitionen av en riddarorden är att dess huvudman är statschef eller tillhör ett f.d. regerande kungahus.

Varken Per Nilsonne eller Karl Fredriksson har rätt.

Inget annat furstehus betraktar Paternó som ett furstehus. Därmed är MOC inte en riddarorden, utan ett ordenssällskap i paritet med Svenska Frimurare Orden eller Odd Fellows.

Expertutlåtanden och domstolsutslag förmår inte ändra detta faktum. Det går inte att forcera fram det erkännande man eftertraktar - själva idén om domstolsutslag och expertutlåtanden för att i någon mening kräva sin plats, sin rätt, är närmast i sig en indikation på att man inte besitter den kunglighet man eftersträvar.

ICOC har två svenska kommissionärer. Per Nordenvall, fd riddarhusgenealog och ordenshistoriograf vid Kungl. Maj:ts Orden samt statsheraldikern, kammarherren hos H M Konungen, Henrik Klackenberg. För svenskt vidkommande är saken klar.
2018-08-13 15:51:55Per Nilsonne
Nej, i sakfrågan har naturligtvis Karl Fredriksson rätt.

Deduktivt har dokumentationen funnits vara tillfredsställande, inte bara av tre italienska domstolar,utan också av framstående svenska experter.
Ang. historiken har professor Dick Harrison avgett ett expertutlåtande, uppbackat av de historiska dokumenten från 1800-talet samt modern forskning av bl.a. professor Elena Lourie (läs hennes intressanta artikel om de första riddarna av MOC i boken "Crusade and Colonisation").
Ang. aspekten med internationell rätt har professor Jacob Sundberg, under många år professor i allmän rättslära vid Stockholms universitet,
skrivit i ett utlåtande ang. domstolsutslaget från Ragusa som fastställer MOC:s stormästares ställning som ett internationellt rättssubjekt,
att detta innebär att han "har rang jämställd med statschef".
Professor Gunnar Bramstång, tidigare professor i offentlig rätt i Lund, skriver att han biträder den uppfattningen och att ett ifrågasättande av domen är ett brott mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter, särskilt Artikel 8 om skydd för familjelivet.
Dessa utlåtanden finns på hemsidan för MOC Terra Nordica under "Arkiv".
Både Sverige och Italien har undertecknat Maastrichtfördraget varigenom länderna erkänner varandra som rättsstater, det är alltså inte möjligt från svenskt håll att hävda att italienska domstolsutslag inte ska respekteras.
Det finns heller ingen svensk expert med kompetens motsvarande de tre nämnda professorerna som hävdar något annat.

Ang. det índuktiva kan man notera att HKH don Alfonso, greve av Caserta och överhuvud för kungahuset Bourbon Bägge Sicilierna, gav don Francesco Mario, då bara 20 år och prins av Emanuel och Stor Mästare MOC kommendörsvärdigheten av orden Francesco I 1933.
Här måste också noteras att Katolska Kyrkan både på Sicilien och i Sverige har utfärdat Nihil Obstat för MOC, i Catania har ärkebiskopen t.o.m. skänkt kyrkan Sant'Anna till MOC för att vara säte för deras verksamhet.

Ang. ICOC är det rätt som Karl Fredriksson säger, det är en rent privat förening utan något mandat.
Den som vill veta mer om ICOC kan googla på "james algrant icoc" och hittar då en pdf-fil skriven av deras förste ordförande, där han säger att ICOC grundades enbart med syfte att ge legitimitet åt Lazarus av Jerusalem.
Ytterligare information om ICOC kan fås genom att googla på frasen "Robert Gayre of Gayre and Nigg, and the International Commission for Orders of Chivalry".
Det finns fortfarande inget land som officiellt erkänner ICOC eller vars Utrikesdepartement säger att man använder ICOC som en auktoritet.
2013-06-11 12:01:52Jonas Arnell
Detta är felaktigt, jag argumenterar via http://arnell.cc/illegitim.htm#moc på två sätt, både induktivt och deduktivt.

Den deduktiva metoden går ut på att kontrollera om dokumentationen kan bära den argumentation som förs fram. Jag visar att det finns flera uppenbara brister och konstaterar dessutom att oäkta riddarordnar satt i system att använda italienska skiljedomsdomstolsutslag för att styrka legtimitet.

Den induktiva metoden går ut på att undersöka om andra kungahus ser "kungahuset" som äkta genom att de umgås med varandra, eller om riddarordnar umgås med eller bjuder dessa "riddarordnar". Svaret på det är nej.

ICOC är en privat sammanslutning, men det är värt att notera att bl.a. Per Nordenvall - knuten till både Riddarhuset och Kungl. Maj:ts Orden är svenska kommissionär. ICOC:s register uppfinner inte hjulet utan kodifierar snarare vad som redan är godtagbart i kungliga kretsar. På prinsessbröllopet bar ex. både fd regerande furstehuset för Sachsen-Coburg och Gotha, likaså Grekland, sina dynastiska ordnar.

ICOC:s register har en informell normerande effekt som man inte kan bortse ifrån, ex. hos olika länders (republikers) statsordenskanslier som ska bedöma vad som kan vara passabelt och inte.

ICOC:s punkter är en grund. En annan grund är internationell rätt kring exilregeringar och deras förlänande av utmärkelser i exil, som polska exilregeringen i London 1939-1990.
2013-06-10 21:16:10Karl Fredriksson
MOC är en dynastisk orden, inte ett ordenssällskap. Se diskussion där Jonas Arnell(jonar242) debatterar om orden. Arnell upprätthåller även sidan som listar denna orden som ”oäkta”. Hans ända källa är ICOC, en privat sammanslutning utan någon form av juridisk ställning.
De som argumenterar i mot honom har fysisk dokumentation samt juridik som argument. MOC är enligt juridisk argumentation mera äkta än flera av de ordnar som på denna sida ”medalj.nu” sägs vara äkta.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Riddarorden/Arkiv

http://sv.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Militare_Ordine_del_Collare_di_Sant%E2%80%99Agata_dei_Patern%C3%B2