Fritextsök medalj:

 

SKBGM: Skånska Brandförsäkringsinrättningen (Skånska Brand) förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1938 Valör: Guld
Ytterligare information:
Se Hyckert s. 189 nr 240.

Denna medalj är en reguljär förtjänstmedalj. Jmf silvermedaljen med samma utseende och band samt Skånska Brandförsäkringsinrättningens jubileumsmedalj i guld, som har annat band.

Två olika band har påträffats till denna medalj (se nedan). Medaljen är i 23 K guld.
Stämplat Sporrong & Co, Stockholm, 1938, 23 karat. Vikt 29,60 g. Diam. ca 2,8 cm. Det ska existera medalj med diameter 32.Medaljen är krönt med murkrona. Åtsida föreställer Fågel Fenix med omskrift "SKÅNSKA BRANDFÖRSÄKRINGSINRÄTTNINGEN". Frånsidan har krans. Nedtill Skånes vapen. I centrum texten "TILL /N.N.(graveras)/ FÖR NIT OCH PLIKTTROHET".

Bolaget grundades år 1828. Fr o m 1906 hade bolaget lokaler vid Tegnérplatsen i Lund. Verksamheten bedrevs fram t o m 1983. Bolaget placerade i början av sin verksamhet sin kassakista av gjutjärn i Lunds domkyrka av säkerhetsskäl.

I början av 1800-talet slog sig de större lantbruken samman och bildade brandstodsbolag för att hjälpa varandra att finansiera återuppbyggnaden av brandhärjade gårdar. Detta var grunden för det första skånska länsförsäkringsbolaget i Tommarp på Österlen som bildades 1830. Ett par år tidigare gjorde fastighetsägarna i de skånska städerna motsvarande, och 1828 bildades Skånska Brand. Länsförsäkringsbolag uppstod i alla svenska län.

Länsförsäkringsbolagen börjar samarbeta
Efterhand som verksamheten växte skapades behov av ett mer strukturerat samarbete mellan länsbolagen. 1936 bildades Landsbygdens Återförsäkringsaktiebolag – senare Länsförsäkringar AB – som bland annat tog hand om länsbolagens återförsäkring. Att tillgodose länsbolagens gemensamma behov av produkt-, koncept- och systemutveckling är numera en av Länsförsäkringar ABs främsta uppgifter.

1969 beslutar gruppen om en gemensam symbol – den röd och blå fyrkanten.

1986 bildades Länsförsäkringar Liv, och tio år senare startade Länsförsäkringar Bank.

Länsförsäkringar Skåne bildas
Så sent som 1978 sammanslogs de dåvarande 10 länsförsäkringsbolagen i Skåne till fem. 1992 gick tre av dessa samman (bolagen i Tommarp, Malmö och nordvästra Skåne) och bildade Länsförsäkringar Skåne. De övriga två bolagen (Göinge och Kristianstad) gick samman 2011. Idag har Skåne således två länsförsäkringsbolag.

Vid bildandet av Länsförsäkringar Skåne 1992 utgjorde Länsförsäkringar Nordvästra Skåne huvudbolaget som de övriga två länsbolagen slogs samman med. Brandstodsföreningen i Luggude härad (bildad 1836) var Länsförsäkringar Nordvästra Skåne ursprungsbolag, och anses därför också vara ursprungsbolaget för Länsförsäkringar Skåne.

Länsförsäkringar och Wasa går samman
1998 sker samgåendet mellan Länsförsäkringsgruppen och Wasa. Wasa var i sin tur resultatet av ett samgående elva år tidigare mellan Valand, Vegete, Allmänna Brand och Skånska Brand. I Skåne kan därmed sägas att cirkeln är sluten genom att försäkringsbolagen för landsbygd och städerna nu blivit ett och samma.

Fastighetsförmedling
Länsförsäkringar Sk


 

Uppladdad: 2014-12-23 21:14:59, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-12-23 21:15:18, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-10-16 16:53:10, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2014-10-16 16:54:12, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Kommentarer:
2014-12-10 10:45:24Jonas Arnell
Fram till 90-talet är jag rätt säker på att det var Kungl. Maj:ts Orden som bestämde helt. I ett uniformsreglemente som jag har från 1977 beskrivs att Försvarsmakten går på det Kungl. Maj:ts Orden lagt fast. Det börjar skeva iväg med en del beslut i början på 90-talet där Försvarsmakten fattar viktiga beslut utan att inhämta KMO:s gillande. Nu är ordningen i stort sett återställd.

Tittar i "När och hur böra ordnar bäras" från 1953. Den stora skillnaden är att endast jubileumsminnestecken är finare än ordenstecknen (d.v.s. motsvarande grupp A och B finns inte). GM/SMtf/ts kommer efter Eugen-medaljen.

Den grupp som vi idag kallar K är delad, det finns medaljer i grupp K del A som kan bäras i tjänst för militärer, analys av listen så är det militäranknutna medaljer på nationell nivå. Grupp K del B är civila medaljer som kan bäras utanför tjänst till paraddräkt och, förstås, i civila sammanhang.

Grupp L: det står inte explicit om de är bärbara till uniform eller inte. Men eftersom K är delad, så tänker jag att man vid den här tiden inte tyckte att landsstormsmedaljerna och övriga civila medaljer var av tillräcklig lödighet för att bäras till uniform. Gruppen exemplifieras med landstorms-, skytteförbund (regionala sammanslutningar), kommunala medaljer, Liv- och brandförsäkringsbolags medaljer

Av allt detta skulle man kunna dra slutsatsen att montaget är avsett för civil frack eftersom det inte var tillåtet till militär uniform.
2014-10-16 17:02:09Richard Nyström
Observera att denna medaljminiatyr är monterad tillsammans med riddartecknet av Svärdsorden och således ett intressant bärandeexempel med kombination av orden och kategorin föreningsmedalj.

Personen som burit denna kombination har uppenbarligen varit officer.

Kanske att under förra århundradets första hälft fanns andra bärandereglementen med regler som avviker från dagens?

Vi borde katalogisera samtliga bärandeordningar så långt tillbaka som möjligt med övergångsbestämmelser för att underlätta sorteringen av medaljer i rätt bärandefack.