I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

MMSIWGM: Militärmusiksamfundets hedersmedalj till Ivar Widners minne i guld (ej generellt bärandetillstånd - se info)   Sverige

Instiftad år: 1971 Valör: Guld
Ytterligare information:
Medaljen kan tilldelas medlem av Militärmusiksamfundet som under en följd av år utfört ett plikttroget och gagnande föreningsarbete eller eljest på ett särskilt förtjänstfullt sätt gjort en för samfundets verksamhet betydelsefull insats. Endast undantagsvis och på särskilda grunder kan medaljen tilldelas icke medlem.

Instiftad på årsmötet den 19 mars 1971, fastställda av presidiet den 26 maj 1975 och ändrade av styrelsen den 26 mars 1984.

§ 1 Hederstecknet förekommer i tre valörer; medalj i guld och i silver vilka tillverkas i 7:e storleken samt hedersnål. Medaljens åtsida visar MMS emblem omgivet aven lagerkrans och frånsidan texten ”Militärmusiksamfundet – Ivar Widner 1891-1973” samt ett fritt utrymme där medaljmottagarens namn samt årtal för utdelandet ingraveras. Band: Gult med en grön rand på vardera sidan. Hedersnålen utgöres av samfundets medlemsnål försedd med en lagerkrans i blåemaljerat och förgyllt utförande.

§ 2 Medaljen hugfäster minnet av hedersledamoten, musikdirektören Ivar Widner och benämnes ”Militärmusiksamfundets hedersmedalj till Ivar Widners minne¨.

§ 3 Medaljen kan tilldelas medlem av samfundet som under en föjd av år utfört ett plikttroget och gagnande föreningsarbete eller eljest på ett särskilt förtjänstfullt sätt gjort en för samfundets verksamhet betydelsefull insats. Endast undantagsvis och på särskilda grunder kan medaljen tilldelas icke medlem. Hedersnålen tilldelas endast medlem.

§ 4 Beslut om utdelning av hederstecken fattas av samfundets styrelse. Ärendet beredas även därtill av presidiet utsedd medaljföredragande. Beslut skall i protokollet åtföljas av motivering.

§ 5 Hederstecken skall företrädesvis överlämnas på samfundets högtidsdag.

§ 6 Medlem i samfundet som innehar hedersmedalj må, då denna inte bärs, i stället bära hedersnål, även om dylik inte utdelats till vederbörande.

§ 7 Över innehavare av hederstecknet skall förteckning föras som även upptar datum för överlämnandet och hänvisning till det styrelseprotokoll enligt vilket beslutet fattades. Har ett medaljdiplom upprättats, skall till förteckningen fogas en fotostatkopia av detta.

Källa: http://militarmusik.se/utmarkelser/

Medaljen har ej bärandetillstånd till svensk uniform.


 

Uppladdad: 2013-01-06 23:57:28, av: Jonas Arnell.avers

Uppladdad: 2013-01-13 16:28:25, av: Jonas Arnell.revers

Kommentarer:
2013-03-30 22:43:54Sara Backlund
Efter 2013-01-31 kan man inte längre ansöka om enskilt bärandetillstånd på militär uniform.