I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SthBfkSM(1): Stockholms stads Brandförsäkringskontors förtjänstmedalj i silver (1)   Sverige

Instiftad år: 1767 Valör: Silver
Ytterligare information:
Ref: Hildebrand II s 123-124 Nr 59 och 60.

b) Stockholms stads Brandförsäkrings kontor.

Stockholms stads Brandförsäkrings kontor, som d. I8
Mars 1746 erhöll konglig stadfästelse på sitt reglemente,
lät 1767 prägla denna penning, "att utdelas till hederligare personer,
som vid eldsvådor något märkvärdt bidraga till lågans dämpande
och de olyckligas räddning.’’’ Den
begagnas ännu fortfarande för samma ändamål och får,
med Konungens särskilda tillstånd, offentligen bäras.

59.

Åts. MOEST1 CUPIENS SOLATIA C ASUS. Æneas bär
sin gamla fader Anchises ur den brinnande staden Troja.

Fråns. INDEMNITAS INCENDIORUM HOLMIAE. På
en utslagen ros (ett af Stockholms äldre vapen) står
en uppåt blickande fenix, med uppsträckta vingar, i
ett brinnande bål. Öfver fogelns hufvud: reparabilis.

Diam. 11 lin. (8:e storl.). Grav. af G. Liungberger, medan
han vistades i Rom. Stamparne hemfördes af honom 1767 och
förvaras på K. Myntet. — Atsidans framställning grundar sig
på Virgilii berättelse i Æneiden, 2:dra boken, v. 707 o. följ.
— Berch 306: 47. — K. Mk. (2 ex.) o. B-n i silfver.

60.

Ats. Inskrifter och sinnebilder som på frånsidan
till n. 59.

Frånsidan slät.

Diam. 5 lin. (l:a storl.). Grav. år 1873, på föranstaltande af
Assistenten i Stockholm stads Handels och Ekonomi Collegium
S. A. Abrahamsson, att i stället för den större bäras till civil
drägt, — K. Mk., Hr Oldenburgs saml. i silfver.


 

Uppladdad: 2019-06-23 20:27:32, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-06-23 20:28:14, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-06-23 20:35:38, av: Richard Nyström.Tidig prägling

Uppladdad: 2019-07-10 10:03:51, av: Richard Nyström.
Kommentarer: