I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

RSUSGM: Kommitterade för Uppsala slotts historia / Rikssalsstiftelsens medalj till gagn för Uppsala Slott   Sverige

Instiftad år: 1992 Valör: Guld

PDF
uppsalamedalj.pdf

Ytterligare information:
Krönt medalj med Gustav Adolfs-krona. Instiftad med nådigt tillstånd av H.M. Konungen den 10 april 1992.

Diameter 33 mm. Tillverkare: Sporrongs.

Åtsida: Motiv Uppsala Slott med vase nedan inom ring samt omskrift i upphöjd kantram: "UPPSALA SLOTT VASABORGEN", med kronor mellan orden.

Frånsida: motiv föreställande bildstod av GUSTAF I (Wasa) flankerade av delat årtal 15 - 49. Omskrift i upphöjd kantram: "TILL . GAGN . FÖR . ETT . LEVANDE . SLOTT". Inom ringen ett stiliserat riksäpple.

Utdelas av landshövdingen i Uppsala län.

Se även artikel i Svensk Numismatisk Tidskrift Nr 1/1995, "Till gagn för Uppsala slott" En ny belöningsmedalj, av Bengt O. Kälde och Lars O. Lagerqvist (BILAGA PDF-fil). Även annan information bilägges, t ex medaljstatuter.

Rikssalsstiftelsen, eller Stiftelsen för omhänderhavandet av Rikssalen å Uppsala slott, har som syfte att ta hand om Rikssalen på Uppsala slott.

Renoveringen av den mycket åtgångna salen påbörjades och slutfördes under 1930-talet och en stiftelse bildades för att ta hand om dess skötsel.

Kungl Maj:t gav den 18 juli 1931 i uppdrag åt Kungliga Byggnadsstyrelsen att i samråd med Riksantikvarieämbetet restaurera rikssalen med tillhörande gallerier och övriga utrymmen. Det var dock först 1943 som Kungl Maj:t fastställde de stadgar som gäller för stiftelsen.

Bland stiftarna ses Uppsala studentkår, Uppsala kommun, Uppsala universitet och svenska staten. Rikssalsstiftelsen administreras av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Källa: Wikipedia

Ordförande är landshövdingen i Uppsala län. Senast utdelad 2014-12-12 till Lars Bäckman.

Länk: http://www.uppsalaslott.com/
Länk: http://www.uppsalaslott.com/pop_stadgar.html

HISTORIA

Uppsala Slott, som började byggas av Gustav Vasa 1549, var säte för riksmötet, utgångspunkt för kungens Eriksgata och kom att under lång tid spela en central roll både i Uppsalas och Sveriges historia.

Viktiga händelser som utspelat sig på slottet är t.ex. Sturemorden 1567 samt Gustav II Adolfs beslut att Sverige skulle delta i vad som utvecklade sig till det 30-åriga kriget. Och i slottets Rikssal läste Schering Rosenhane upp drottning Kristinas tronavsägelse den 6 juni 1654.

Slottet skadades svårt i en stor brand år 1702, kvar blev i stort sett bara en ruin. Återuppbyggnaden tog lång tid och inte gick det fortare av att resterna av slottet användes som stenbrott till det stora slottsbygget i Stockholm.

Slottets fasader renoverades i början på 2000-talet och man valde då att återgå till den ursprungliga, ljusare, färgen som slottet hade på 1740-talet.
Södra tornet Slottet fungerade under lång tid som Upplands administrativa centrum och är numera residens för Uppsala läns landshövdingar.
Slottet är idag bostad för landshövdingen. Här finns även tre museer: Uppsala konstmuseum, Fredsmuseum och Vasaborgen.

Södra tornet byggdes vid 1500-talets slut och är fortfarande Uppsalas högst belägna byggnad. Det har nio våningar förutom källaren och vindsvåninge


 

Uppladdad: 2015-02-16 11:22:09, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-02-16 11:22:42, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2015-02-16 11:23:06, av: Richard Nyström.Middag i Rikssalen.

Uppladdad: 2015-02-16 11:28:49, av: Richard Nyström.Uppsala Slott

Uppladdad: 2015-02-23 20:52:11, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-02-23 20:52:34, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-02-23 20:52:57, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2015-02-28 01:43:45, av: Richard Nyström.Åtsida - teckning

Uppladdad: 2015-02-28 01:44:13, av: Richard Nyström.Frånsida - teckning

Uppladdad: 2015-02-28 01:54:26, av: Richard Nyström.Medaljdiplom

Uppladdad: 2017-02-12 16:30:54, av: Richard Nyström.Fordral åtsida

Uppladdad: 2017-02-12 16:31:10, av: Richard Nyström.Fordral frånsida

Uppladdad: 2017-02-12 16:31:23, av: Richard Nyström.Stämplar

Uppladdad: 2019-09-28 13:21:42, av: Richard Nyström.Artikel av Bengt O. Kände och Lars O. Lagerqvist, SNT 1995:1

Uppladdad: 2019-09-28 19:30:24, av: Mikael Sundbom.Åtsida

Uppladdad: 2019-09-28 19:30:45, av: Mikael Sundbom.Frånsida

Kommentarer:
2019-09-28 13:23:32Richard Nyström
Artikel SNT 1995:1 av Bengt O. Kälde och Lars O. Lagerqvist.