I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FbuHässlpSM: Försvarsutbildarna Hässleholm och Skånska pansarmedalj (FBU)   Sverige

Instiftad år: 2008 Valör: Brons
Ytterligare information:
HKV:16 991:23417

Bärandetillstånd för föreningsmedalj


Bakgrund
Försvarsutbildarna Hässleholm och Skånska pansar har inkommit med en hemställan om bärandetillstånd för föreningens medalj i brons på Försvarsmaktens uniformer.

Bedömande
Försvarsmakten (FM) har reserverat bronsvalören för minnes- och kampanjmedaljer varför nya förtjänstmedaljer i brons inte medges bärandetillstånd.

Stockholms Pansarbefälsförening inkom 1999-04-07 med en hemställan om bärandetillstånd för föreningens medalj vilken i beslut ”Ansökan om bärandetillstånd av föreningens hederstecken” (HKV: 1999-04-12, 16 991:64092) inte beviljades bärandetillstånd. Motivet för avslaget var att endast riksförbund med vilka FM sluter avtal med beviljas bärandetillstånd.

Försvarsmakten beviljar numera endast generella bärandetillståndtillstånd för frivilliga försvarsorganisationers utmärkelsetecken på lägst regional nivå och inte till föreningar inom region.Beslut
PROD FÖRB beslutar att inte medge bärandetillstånd för Hässleholm och Skånska pansars bronsmedalj på Försvarsmaktens uniformer.

Beslut i detta ärende har fattats av överstelöjtnant Olle Strid. I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit och kapten Patrik Laestadius, PROD FÖRB, tillika föredragande.


 

Kommentarer: