I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

NKKmsv: Krigskorset med sverd (med 1, 2 eller 3 sverd)   Norge

Instiftad år: 1941 Valör: Brons
Ytterligare information:
Krigskorset med sverd ble innstiftet av HM Kong Haakon VII 23. mai 1941, og tildeles av Kongen i statsråd. Krigskorset er Olavskorset i bronse med riksvåpenet i korsets midte, forsynt med ett eller flere sverd og med bånd i flaggets farger.

Ved Kgl.Res. av 18. mai 1945 ble statuttene endret slik at Krigskorset kun skulle tildeles med sverd og kun for "fremragende utførelse av kamphandlinger eller lignende forhold", altså ikke som tidligere også for "fremragende sivil virksomhet for Norges sak under krigen". Begrunnelsen for endringen var at ved samme Kgl.Res. ble Haakon VII Frihetskors innstiftet.

Krigskorset med sverd er Norges høyeste utmerkelse, og rangerer som nr. 1 i norske dekorasjoners innbyrdes rekkefølge.


 

Uppladdad: 2007-09-26 21:27:38, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2018-08-31 12:34:05, av: Mikael Sundbom.Miniatyr

Uppladdad: 2018-08-31 12:35:01, av: Mikael Sundbom.Medaljgrupp med krigskorset med 3 svärd

Uppladdad: 2018-08-31 12:35:32, av: Mikael Sundbom.Medlajgrupp med krigskorset med 2 svärd

Uppladdad: 2018-08-31 12:36:21, av: Mikael Sundbom.
Uppladdad: 2018-08-31 12:36:30, av: Mikael Sundbom.
Kommentarer:
2013-01-10 10:50:11Tom Nøkleby
Krigskorset med sverd
Statutter
Innstiftet 23. mai 1941 (Kgl. Res)
Endret: Kgl. Res 18. mai 1945 og Kronprinsreg. Res 26. juni 2009.
Para 1.
Krigskorset kan utdeles for personlig innsats i kamp eller lignende bedrift til norske eller utenlandske sivile og militære som under krig eller væpnet konflikt på særlig fremragende måte har utmerket seg ved personlig tapperhet eller ved ledelsen av en troppeavdeling, fartøy eller flyavdeling under kamp.
Para 2.
Krigskorset er Olavskorset i bronse med riksvåpenet i korsets midte. Over korset er en krans, i hvis ender båndet er festet. Båndet er i Orlogs- og Handelsflaggets farger: rødt, hvitt og blått i samme forhold som flagget. Krigskorsets bånd er forsynt med sverd.
Para 3.
Krigskorset bæres av norske borgere på venstre side av brystet foran alle andre dekorasjoner. På uniform kan en istedenfor korset bære båndstripe.
Para 4.
Krigskorset utdeles av H. M. Kongen i Statsråd etter innstilling. Innstilling til Krigskorset for norske borgere fremmes av Forsvarsdepartementet. For utlendinger, så vel militære som sivile fremmes innstillingen av Utenriksdepartementet.
Para 5.
I forslag om dekorering skal gis en fullstendig fremstilling av de handlinger eller den virksomhet som ligger til grunn for forslaget.
Para 6.
Med Krigskorset skal følge et diplom hvori gis en kort angivelse av de handlinger eller den virksomhet som ligger til grunn for utdelingen.
Para 7.
Krigskorset kan utdeles bare en gang til en og samme person. Men hvis en som har Krigskorset utmerker seg slik at han på nytt gjør seg fortjent til å få det, blir båndet forsynt med nytt sverd hver gang.
Para 8.
Dekorasjonen er personlig eiendom og skal derfor ikke innleveres ved vedkommendes død. Korset kan utdeles post mortem og overlates nærmeste etterlatte til oppbevaring.
Para 9.
Hvis en som har Krigskorset viser seg uverdig til å bære det, kan H. M. Kongen i Statsråd frata ham korset.
2012-12-19 10:09:25Tom Nøkleby
Tildeling for krigsinnsats etter andre verdenskrig.Den første tildeling for krigsinnsats etter andre verdenskrig kom 21. januar 2011, da det i statsråd ble besluttet å tildele Krigskorset med sverd til Trond André Bolle «for personlig utvist tapperhet og særlig fremragende ledelse under internasjonale operasjoner i Afghanistan i perioden oktober 2005 til februar 2006.» Tildelingen skjedde post mortem.

Ytterligere to tildelinger for innsats i Afghanistan, til oberst Eirik Johan Kristoffersen og kaptein Jørg Lian, ble besluttet i statsråd 8. april 2011. De to fikk Krigskorset med sverd: «for å ha utvist særlig fremragende tapperhet og ledelse under internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2009.»

Overrekkelsen til de tre skjedde i en seremoni på Akershus festning 8. mai 2011