I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FMSMsismstjärn: Försvarsmaktens medalj för sårade i strid i silver med stjärna   Sverige

Instiftad år: 2011 Valör: Silver
Ytterligare information:
Statuter som PDF
HKV 2011-03-25 16 991 55407 Bilaga 1 FM medalj sårade i strid.pdf
HKV 2011-03-25 16 991 55407 Missiv Beslut FM medalj sårade i strid.pdf


2011-03-25
HKV beteckning 16 991:55407
Beslut om Försvarsmaktens medalj för sårade i strid

Bakgrund
Försvarsmakten fick i regeringsbeslut 20 Fö2010/1074/MFI uppdraget att instifta en belöningsmedalj att kunna tilldelas den inom Försvarsmaktens personal som skadats direkt eller indirekt till följd av stridshandlingar vid en internationell insats.

Försvarsmakten har i arbetet med att ta fram en sådan medalj samverkat med Kungl. Majt:s Orden och Statens försvarshistoriska museer med dess Försvarets traditionsnämnd. Arbetet har också i olika former och inriktningar remitterats inom Försvarsmakten.

Medaljreglementet har tagit sin utgångspunkt från de norska statuterna för en motsvarande medalj. Statuterna har värderats utifrån: Tydlighet, rättviseperspektiv (likabehandling), definition på vad som betecknas som en stridsskada och möjligheterna för tillämpning av dessa.

Försvarsmakten beslutar att instifta Försvarsmaktens medalj för sårade i strid med medaljreglemente och riktlinjer i enlighet med bilaga 1-3 till denna skrivelse.

Detta beslut har fattats av general Sverker Göranson. I beslutet har deltagit överste Peter Öberg, kapten Patrik Laestadius och som föredragande överstelöjtnant Olle Strid.

Sverker Göranson
Olle Strid


 

Uppladdad: 2014-04-29 20:21:58, av: Richard Nyström.Åtsida - OBS montage

Kommentarer:
2014-08-15 15:01:42Richard Nyström
Sid 16 i skrift nedan:

"2 Försvarsmaktens medalj för sårade i strid, 2011
a FMGMsis
Medaljen utdelas endast postumt till stupade i strid.
b FMSMsis
c FMSMsismstjärn i) för upprepad tilldelning"

Ref: Instruktion för Försvarsmakten Uniformsbestämmelser 2009 version 1.5-

Länk: http://www.forsvarsmakten.se/Global/Myndighetswebbplatsen/4-Om-myndigheten/Dokumentfiler/uniformer/9_Utmarkelser.pdf
2014-08-15 09:44:04Jonas Arnell
Är förkortningen verkligen rätt? Det borde vara "mstj" om man följer traditionerna.
2013-04-06 16:37:43Sara Backlund
Vid upprepad tilldelning av medaljen tilldelas endast ett diplom samt en försilvrad 8 mm hög femuddig silverstjärna vilken fästs mitt på medaljbandet.