I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

KmstkSO: Kungl. Svärdsorden - Kommendör med stora korset   Sverige

Instiftad år: 1748 Valör: Guld
Ytterligare information:
Svärdsorden hade ursprungligen endast två grader: kommendör och riddare. I samband med Gustaf III:s kröning 1772 tillkom graden Kommendör med Stora Korset.

-----------
Kungl. Svärdsorden instiftades på initiativ av ständerna efter förarbete av greve Carl Gustaf Tessin och dennes svåger friherre Johan Gabriel Sack efter ritning av Carl Hårleman. Formellt stod konung Fredrik I som instiftare, han förklarades vara de Kungl. Riddarordnarnas "Herre och Mästare", samtliga utnämningar skulle undertecknas av honom i denna egenskap.
Svärdsorden utdelades till officerare för tapperhet i fält men även som belöning för långvarig trogen och väl vitsordad tjänst.
Orden hade ursprungligen följande värdigheter: commendörer och riddare senare utökade med: kommendör med stora korset, (införd 1772 med likadana insignier som den gamla commendörsvärdigheten), (till värdigheten hörde en ordenskedja vilken bars vid mycket högtidliga tillfällen och för utlänningar utgjorde en särskild utmärkelse), kommendör av första klass, (infördes 1860 innebärande att kommendörerna fick en mindre kraschan, att bäras på bröstet, till sitt halskors), kommendörer av andra klass (infördes 1873, dessa hade inte rätt till kraschan), riddare av första klass, riddare av andra klass, (införd år 1889 och förbehållen utlänningar varefter den dittills odelade riddargraden benämndes första klassen).
I samband med dåv. kronprins Carl (XV) :s giftermål med prinsessan Lovisa av Nederländerna den 26 juni 1850 tillfördes orden en sjätte grad, nämligen Kungl. Svärdstecknet, utfört helt i silver, avsett att tilldelas underofficerare vid armén- och flottan efter samma bestämmelser som gällde ordens högre värdigheter. Innehavare kallades Svärdsmän. Inspirationen till detta tecken kom uppenbart från det Danska Dannebrogsmännens hederstecken, infört år 1808 och utdelat efter samma kriterier som Svärdstecknet med den skillnaden att tecknet även tilldelades motsvarande civila kategorier samt bars av danska Elefantordensriddare i akt och mening att höja dess status, det kom i mycket begränsad omfattning även utlänningar till del, se GM:20404.) Innehavare kallades Dannebrogsmän.
I samband med instiftandet av Svärdstecknet tillkom även Svärdsmedaljen, avsedd för indelt (senare fast anställt) manskap samt underbefäl efter lång och trogen tjänst.
Ordensbandet är gult med blå kantränder.
Gustaf III instiftade, i samband med ryska kriget 1788-90, år 1788 en särskild krigsdekoration inom Svärdsorden benämnd, "riddare med stora korset av Svärdsorden" denna skulle tilldelas högre officerare vilkas dåd betydligt inverkat på krigets förlopp. År 1814 delades graden i två, första klassen tilldelades generalspersoner, (ordens riddartecken i band om halsen fast i kommendörstecknets storlek samt ett upprättstående silversvärd på bröstet), andra klassen tilldelades regementsofficerare, (likadan insignie om halsen men med korslagda silversvärd på bröstet).
År 1748-1844 brukades vid högtidliga tillfällen en särskild o


 

Uppladdad: 2011-05-26 12:50:09, av: Richard Nyström.Stora Ordenstecknet i kedja jämte storkors- och kommendörskraschaner

Uppladdad: 2014-09-21 17:58:39, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-09-21 17:59:07, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-09-17 22:10:07, av: Richard Nyström.Ordensbandet

Uppladdad: 2011-10-15 02:20:28, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2012-02-22 21:08:43, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2013-06-29 21:34:33, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2014-03-03 19:34:36, av: Richard Nyström.Kraschan

Uppladdad: 2016-12-23 23:16:47, av: Richard Nyström.Band i ask från Carlmans

Uppladdad: 2017-06-24 20:35:06, av: Richard Nyström.Ordensbrev

Uppladdad: 2017-06-24 20:35:30, av: Richard Nyström.Ordensbrev

Uppladdad: 2017-06-24 20:35:49, av: Richard Nyström.Ordensbrev

Uppladdad: 2017-06-24 20:41:42, av: Richard Nyström.Italienske generallöjtnanten Aldo Urbani. Antagligen hade utnämningen samband med Sveriges köp av de s k Caproniplanen (B 16, S 16 och Tp 16.).

Uppladdad: 2018-02-11 20:19:41, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2018-02-11 20:20:17, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2018-04-05 18:54:49, av: Richard Nyström.Miniatyr

Uppladdad: 2014-09-21 17:58:52, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer:
2018-11-16 11:19:11Jonas Arnell
På ett sätt: nej. Tror att det ursprungligen stått så för NO eftersom det funnits band för svenskar och band för utlänningar sedan 1975, däremot är SO och VO inte påverkade.
2018-11-12 13:12:03Mikael Sundbom
Så...
Det borde inte stå (före 1975)?
2018-11-01 21:13:21Jonas Arnell
Ordensutredningen som ledde fram till ordensreformen 1975 konstaterade att varken regeringen eller riksdagen kunde besluta avskaffa ordnarna.

Det som hände i ordensreformen var att beredningsgången klipptes av: departementen skulle inte befatta sig med inkomna ordensförslag och det förutsattes att statschefen inte tog egna initiativ för att kringgå detta.

Ordnarna är inte avskaffade, de har upphört att delas ut eftersom inga förslag till utdelning inkommer och i någon mening vilande.
2018-11-01 21:05:38Richard Nyström
De avskaffades eller upphörde att delas ut definitivt, vilande eller annars.
2018-11-01 09:22:48Mikael Sundbom
Varför står det (före 1975)på SO och VO? Dessa har väll inte ändrats efter ordensreformen?