I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

-: Kungl. Maj:ts Orden - Kaplanstecknet   Sverige

Instiftad år: 1784 Valör: Guld
Ytterligare information:
Kaplanen var en präst knuten till KMO. Det kunde finnas två sådana präster där. Kaplanstecknet bars fram t o m 1974 på bröstet i länkar. Sammanlagt 38 kaplaner har varit knutna till KMO under 190 år fram till 1974.

Lilla serafimertecknet bars, på vänstra sidan av bröstet, av officianter och underofficianter vid Kungl. Maj:ts Ordens kansli, intill år 1975 då befattningarna indrogs (banerförare, kanslist, historiograf, arkivarie etc samt kaplanen vilken bar tecknet i kedjelänkar på bröstet). Dessa honorära befattningshavare var oavlönade och fick som ersättning rätten att bära detta tecken som alltså icke är en utmärkelse men väl ett distinktionstecken på en värdighet. Endast överofficianterna bibehölls, (kansler, vice kansler, ordenssekreterare, skattmästare), vilka bär Serafimerordens riddartecken om halsen, (tecknet har samma storlek som de övriga ordnarnas kommendörstecken).


Ämbetsmän

Kungl. Maj:ts orden har fyra ämbetsmän som utses av konungen: en ordenskansler, en vice ordenskansler, en sekreterare och en skattmästare.[12] Ordenskansler är sedan 2009 förutvarande riksmarskalk Ingemar Eliasson och vice ordenskansler är sedan 2011 professor Staffan Rosén. Ämbetsmännen bär större ämbetstecknet, serafimerordens stora ordenstecken i ordens band, om halsen. (Wikipedia).

Ordenskansliet

Ordenskansliet ligger på Stockholms slott i Stockholm i anslutning till ordenssalarna. Där handläggs alla ärenden som rör utdelande av svenska ordnar och kungliga medaljer. Kansliet ansvarar också för att föra matriklar över mottagare av ordnar samt för att Serafimerriddarnas vapen målas.

Tjänstemän vid kansliet är (år 2010) en intendent, en kanslist, en arkivarie, en historiograf, en amanuens och en vapenmålare, anställs av ordenskanslern. De bär lilla ämbetstecknet, serafimerordens stora ordenstecken i ordens band, på bröstet.

Officianter (1748-1974)

Före 1975 skulle kansler, vice kansler, översteskattmästare (till 1898), och översteombudsman (till 1898) utses bland Serafimerordens riddare. Utöver dem ingick i Kungl. Maj:ts orden en mängd officiant. Dessa utgjordes av:
Överofficianterna: skattmästare, sekreterare, ceremonimästare (till 1952), banérförare (till 1952), underkansler (till 1952), ordenskaplan (till 1783) och ordensbiskop (till 1952). Bar det större ämbetstecknet.

Officianterna: rikshärold. Bar ett särskilt ämbetstecken.

Underofficianterna: kamrerare, arkivarie, underceremonimästare (till 1952), registrator (till 1952), och kassakontrollant. Bar det mindre ämbetstecknet.

Icke officianter: historiograf (till 1952), härold, härolder vid Svärdsorden, Nordstjärneorden och Vasaorden (till 1952), kaplan, samt kanslist (till 1952).

1818-1847 fanns det särskild skattmästare, ceremonimästare, underkansler, rikshärold, underceremonimästare och registrator för Norge.


 

Uppladdad: 2013-12-20 03:21:41, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-12-20 03:22:00, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-12-20 04:06:35, av: Richard Nyström.Kedja till kors för kaplan vid KMO

Uppladdad: 2018-11-16 11:31:26, av: Jonas Arnell.Variant av kaplanstecknet. Foto Richard Nyström

Kommentarer: