I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

R/LoKavKMO: Riddare/Ledamot/av andliga ståndet och Kommendör av Kungl. Maj:ts Orden - Kungl. Serafimerorden   Sverige

Instiftad år: 1748 Valör: Guld
Ytterligare information:
Kungliga Serafimerorden instiftades år 1748 på initiativ av ständerna, formellt stod Konung Frederik I som instiftare, denne förklarades också vara "de kungliga svenska riddareordnarnas herre och mästare", alla utnämningar skulle undertecknas av honom. Serafimerorden var- och är Sveriges förnämsta ordensutmärkelse, före år 1975 tilldelades först och främst konungahusets manliga, från år 1952 även kvinnliga, medlemmar orden vid födseln emedan de var självskrivna riddare och kommendörer av Kungl. Maj:ts Orden. Orden var här en gammal pluralform för ordnar då prinsarna även var kommendörer med stora korset av Kungl Svärds- och Nordstjärneordnarna vilka, var för sig, var förutsättningen för Serafimervärdigheten. De kungl prinsessorna kallades ledamöter och kommendörer av Kungl Maj:ts orden när de fick tillträde till orden år 1952. I övrigt var orden avsedd för rikets förnämsta undersåtar, som riksråd och fältherrar och med dem jämställda. Kring 1800- talets mitt etablerades en praxis att orden tilldelades högste befattningshavare inom respektive myndighet och någon gång annan (högt rankad) person, ( någon biskop vilken gjort sig synnerligen bemärkt även parlamentariskt, ett statsråd samt någon näringslivsföreträdare, vilken genom extraordinära insatser gjort sig värdig att belönas på rikets högsta nivå. De befattningshavare det var fråga om, i normala fall, var ex.: Riksmarskalken, Statsministern, Utrikesministern, Ärkebiskopen, Överståthållaren i Stockholm, Talmannen i första kammaren, (ibland även i andra kammaren), Kanslern för rikets Universitet, Rikets högsta (icke-kungliga) militära företrädare (sedan år 1939) enbart Överbefälhavaren, Presidenten för Svea Hovrätt. Orden fick endast innehavas av 32 personer samtidigt, konungahuset och utlänningar oräknade. Antalet blev dock aldrig så högt, ca 15 personer brukade normalt inneha orden samtidigt.

Sedan 1975 utdelas Serafimerorden, (liksom de övriga kunglä riddarordnarna, med undantag av Carl XIII:s orden), icke längre till svenska medborgare utan endast till utländska "statschefer och därmed jämställda", år 1995 beslöts att orden även i fortsättningen skulle kunna tilldelas medlemmar av det svenska konungahuset. Beslutet tillkom närmast med anledning av HKH Kronprinsessans myndighetsdag den 14 juli 1995. Sedan dess har Serafimerorden tilldelats HKH Hertiginnan av Halland (Prinsessan Lilian) i samband med hennes 80- årsdag den 30 augusti 1995, (prinsessan var sedan tidigare kommendör med stora korset av Kungl. Nordstjärneorden KmstkNO, till vilken hon utnämndes vid giftemålet med prins Bertil i december 1976), HKH Hertigen av Värmland (Prins Carl Philip) i samband med med myndighetsdagen den 13 maj 1997 samt HKH Hertiginnan av Hälsingland och Gästrikland (Prinsessan Madelenie) i samband med myndighetsdagen den 10 juni 2000.

Av Christian Thorén, Museiintendent, Göteborgs Stadsmuseum


 

Uppladdad: 2011-05-27 20:44:05, av: Richard Nyström.Konungen är "De svenska ordnarnas herre och mästare" eller som det numera heter "Stormästare"

Uppladdad: 2011-05-27 20:46:07, av: Richard Nyström.Nuvarande Serafimerkraschan

Uppladdad: 2011-05-27 20:47:30, av: Richard Nyström.Nuvarande bandtecken - åtsida

Uppladdad: 2011-05-27 20:48:05, av: Richard Nyström.Nuvarande bandtecken - frånsida

Uppladdad: 2011-05-27 20:49:36, av: Richard Nyström.Närmast förutvarande kraschan

Uppladdad: 2011-05-27 20:50:20, av: Richard Nyström.Äldre kraschan I

Uppladdad: 2011-05-27 20:50:44, av: Richard Nyström.Äldre kraschan II

Uppladdad: 2011-05-27 20:51:43, av: Richard Nyström.Briljanterad kraschan

Uppladdad: 2012-04-15 12:53:15, av: Richard Nyström.Stora ordenskedjan

Uppladdad: 2012-04-15 12:54:02, av: Richard Nyström.Ordensband, herr resp. dam

Uppladdad: 2012-04-15 12:54:30, av: Richard Nyström.Stora Riksvapnet med Kungl. Serafimerordens kedja

Uppladdad: 2012-06-13 19:28:10, av: Richard Nyström.Detalj ur Serafimerkedjan

Uppladdad: 2013-10-20 16:00:54, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2016-03-28 23:59:35, av: Richard Nyström.Serafimerkedja - detalj

Uppladdad: 2016-10-04 21:51:33, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2016-10-04 21:51:56, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-01-22 14:06:34, av: Richard Nyström.Närbild - Prins Daniel

Uppladdad: 2017-10-02 20:44:47, av: Richard Nyström.Ordensband med tecken

Uppladdad: 2018-12-04 19:11:20, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2019-09-27 19:08:52, av: Richard Nyström.Dam

Kommentarer:
2013-10-14 00:52:59Jonas Arnell
De tillhör ingen särskild kategori, eftersom kategorierna i princip är förtjänstutmärkelser och tjänstetecknen är just tjänstetecken. Äpplen och päron. Det sagt, så bär de främst, antar jag, eftersom de är knutna till Serafimerorden, således A.
2013-10-14 00:21:06Elias Sonnek
Till Kungl. Maj:ts Orden finns ju ett stort och ett litet ämbetstecken som bärs i Serafimerordens band om halsen respektive på bröstet. Till vilken kategori tillhör dessa?
2013-04-03 07:51:59Jonas Arnell
Det betyder väl olika saker? RoK/LoKavKMO betyder att man är Riddare av Serafimerorden och Kommendör (med stora korset) av någon av de tre andra ordnarna. Ex. kungens systrar liksom prinsessan Lilian. R/LSerafO betyder att man endast har Serafimerorden, ex. Prins Daniel och alla utländska statschefer.
2013-04-01 21:42:50Sara Backlund
FM förkortar denna orden numera R(L)SerafO.