I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

(1): Kungl. Maj:ts Orden - Mindre ämbetstecknet (1)   Sverige

Instiftad år: 1748 Valör: Guld
Ytterligare information:
Redan år 1748 inrättas ämbetstecknen för överofficiant (= större ämbetstecken om halsen) och underofficiant (= mindre ämbetstecken på bröstet).

Ämbetstecknen fick man fortsätta att bära även efter det att man avgått som ämbetsman i KMO. Med utgången av år 1974 lades dessa "vilande" [då större delen av personalen slutade] med undantag för ordenskansler, vice ordenskansler [och sekreterare] och skattmästare, vilka i fortsättningen skulle bära ämbetstecknet om halsen. Det mindre ämbetstecknet togs åter i bruk hösten 2011 genom beslut av H. M. Konungen.

Lilla ämbetstecknet bars, på vänstra sidan av bröstet, av officianter och underofficianter vid Kungl. Maj:ts Ordens kansli, intill år 1975 då befattningarna indrogs (banérförare, kanslist, historiograf, arkivarie etc samt kaplanen vilken bar tecknet i kedjelänkar på bröstet). Dessa honorära befattningshavare var oavlönade och fick som ersättning rätten att bära detta tecken som alltså icke är en utmärkelse men väl ett distinktionstecken på en värdighet. Endast överofficianterna bibehölls, (kansler, vice kansler, ordenssekreterare, skattmästare), vilka bär Serafimerordens riddartecken om halsen, (tecknet har samma storlek som de övriga ordnarnas kommendörstecken).

Ämbetsmän

Kungl. Maj:ts orden har fyra ämbetsmän som utses av konungen: en ordenskansler, en vice ordenskansler, en sekreterare och en skattmästare. Ordenskansler är sedan 2009 förutvarande riksmarskalk Ingemar Eliasson och vice ordenskansler är sedan 2011 professor Staffan Rosén. Ämbetsmännen bär större ämbetstecknet, serafimerordens stora ordenstecken i ordens band, om halsen. (Wikipedia).

Ordenskansliet

Ordenskansliet ligger på Stockholms slott i Stockholm i anslutning till ordenssalarna. Där handläggs alla ärenden som rör utdelande av svenska ordnar och kungliga medaljer. Kansliet ansvarar också för att föra matriklar över mottagare av ordnar samt för att Serafimerriddarnas vapen målas.

Tjänstemän vid kansliet är (år 2010) en intendent, en kanslist, en arkivarie, en historiograf, en amanuens och en vapenmålare, anställs av ordenskanslern. De bär lilla ämbetstecknet, serafimerordens stora ordenstecken i ordens band, på bröstet.

Officianter (1748-1974)

Före 1975 skulle kansler, vice kansler, översteskattmästare (till 1898), och översteombudsman (till 1898) utses bland Serafimerordens riddare. Utöver dem ingick i Kungl. Maj:ts orden en mängd officiant. Dessa utgjordes av:
Överofficianterna: skattmästare, sekreterare, ceremonimästare (till 1952), banérförare (till 1952), underkansler (till 1952), ordenskaplan (till 1783) och ordensbiskop (till 1952). Bar det större ämbetstecknet.

Officianterna: rikshärold. Bar ett särskilt ämbetstecken.

Underofficianterna: kamrerare, arkivarie, underceremonimästare (till 1952), registrator (till 1952), och kassakontrollant. Bar det mindre ämbetstecknet.

Icke officianter: historiograf (till 1952), härold, härolder vid Svärdsorden, Nordstjärneorden och Vasaorden (till 1952),


 

Uppladdad: 2014-09-18 23:35:04, av: Jonas Arnell.



Åtsida

Uppladdad: 2014-01-03 04:42:18, av: Richard Nyström.



Mindre officianttecknet

Uppladdad: 2014-01-03 04:43:55, av: Richard Nyström.



Grupp - vg se 4:de fr v

Uppladdad: 2013-12-19 03:28:59, av: Richard Nyström.



Grupp miniatyrer

Uppladdad: 2013-12-19 03:29:19, av: Richard Nyström.



Grupp miniatyrer

Uppladdad: 2013-12-19 03:31:38, av: Richard Nyström.



Grupp miniatyrer sedda från frånsidan

Uppladdad: 2016-10-01 17:20:32, av: Richard Nyström.



Grupp - miniatyrer

Kommentarer: