I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

CFBBM: Centralförbundets för Befälsutbildning förtjänstmedalj i brons   Sverige

Instiftad år: 1922 Valör: Brons
Ytterligare information:
Sällan utdelad i brons. Ex KMK.

Upphörde 2006 då organisationen bytte namn till Försvarsutbildarna.

1922/1943/1951/1974

1. LandstGM/SM (1922-1943)
2. CFBGM/SM (1943-2006)
3. FöutbGM/SM (2006-)

Tidigare CFBGM, Centralförbundet för befälsutbildning (1943-).

Landstormen, ursprungligen "allmän folkresning till landets försvar uppbådad genom stormklockorna" innebärande äldre åldersklasser i en värnpliktsarmé, avsedda att ingå i ett folkuppbåd eller territorialförsvar. I Sverige beslöt riksdagen år 1885 att en landstorm skulle organiseras av de sex äldsta ålderklasserna, 27-32 åringar, 1892 av de åtta äldsta, 33-40 åringar och från 1914 35-42 åringar. Det var dock en organisation endast på papperet. Först från 1914 genomfördes en utbildning om 5 dagar, dock endast under kort tid efter beslutet. Befälet till landstormsförbanden rekryterades huvudsakligen på frivillig väg. Åren 1914-18 mobiliserades stora delar av landstormen för försvar av gränser och kuster. Förbanden fick före 1936 inte föras utanför eget och angränsande inskrivningsområde. Från 1936 infördes obligatorisk utbildning om 5 dagar, för befälet dessutom befälsövning om 7 dagar. Under andra världskrigets första år 1939-41mobiliserades åter landstormen. År 1941 slopades uppdelningen av de värnpliktiga i beväring och landstorm. Landstormsrörelsen började år 1903 och avsåg främst frivillig befälsutbildning för landstormens behov. År 1912 bildades Sveriges Landstormsföreningars centralförbubd, från 1943 Centralförbundet för befälsutbildning, CFB.


 

Uppladdad: 2014-04-18 13:09:17, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-04-18 13:09:33, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-04-18 13:09:50, av: Richard Nyström.Inventarieförteckning KMK

Kommentarer: