I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

KmstkNO: Kungl. Nordstjärneorden - Kommendör med stora korset (utlänningar efter 1975)   Sverige

Instiftad år: 1748 Valör: Guld
Ytterligare information:
Kungl. Nordstjärneorden instiftades på initiativ av ständerna, den 23 februari 1748, efter förarbete av greve Carl Gustaf Tessin och dennes svåger friherre Johan Gabriel Sack. Insignierna ritades av friherre Carl Hårleman. Formellt stod konung Frederik I som instiftare, han förklarades vara de Kungl. Svenska Riddarordnarnas "Herre- och Mästare", samtliga utnämningar skulle undertecknas av honom i denna egenskap.
Nordstjärneorden utdelades för "vittra och lärda skrifter samt nyttiga uppfinningar", ganska snart kom den att i realiteten utdelas som en allmän civilförtjänstorden åt ämbetsmän efter viss tids tjänst. Konstateras kan att orden under de första hundra åren av sin tillvaro utdelades sparsamt, i takt med att statsförvaltningen växte under 1800- talets andra hälft kom antalet förläningar att öka betydligt för att bli omfattande, under 1900- talet, fram till 30 december 1974 då orden för sista gången förlänades svenska medborgare.
Nordstjärneorden hade från början följande värdigheter:commendör och riddare. Slutligen fick orden följande indelning: kommendör med stora korset, (ny benämning från 1772 på commendörsvärdigheten från år 1844, till värdigheten hörde, från 1748, en ordenskedja vilken bars vid mycket högtidliga tillfällen och vilken för utlänningar utgjorde en särskild utmärkelse) kommendör av första klass (1873), kommendör av andra klass 1873, (värdigheten förbehölls till 1889 utlänningar då den öppnades för svenska och norska undersåtar) samt riddare. Orden bars i svart sidenmoiréband, vilket förklarades med att den vita strålande stjärnan skulle lysa igenom okunskapens- och oupplysthetens mörker. Ordens devis antyder detsamma "Nescit Occasum": "Den (dvs stjärnan) vet ej av nedgång".
Den 1 januari 1975 upphörde förlänandet av ordensvärdigheter inom de Kungl. riddarordnarna till svenska medborgare, i samband därmed omdanades Nordstjärneorden till en allmän civilförtjänstorden med karaktär av "svenskt propagandamedel" som det uttrycktes. Orden skulle hädanefter tilldelas endast utlänningar ( därmed jämställdes statslös bosatt utom riket) för insatser om Sverige och svenskt intersse, i praktiken utdelas orden oftast protokollärt i samband med de statsbesök som statschefen ( konungen ) avlägger i utlandet och tar emot, som värd, i Sverige. Övriga utnämningar sker efter inkomna förslag till bl a Utrikesdepartementet. Bandet ändrades till ett ljust mellanblått med gula kanter (samma färger som i rikets flagga ), ett nytt riddartecken, infattat i silver, tillkom varvid det äldre, odelade riddartecknet hädanefter benämnes riddare av 1 klass. År 1986 tillkom en ordensmedalj, benämnd Nordstjärnemedaljen, vilken utdelas efter samma principer som ordensvärdigheterna med den skillnaden att den endast tilldelas lägre befattningshavare.

Av Christian Thorén, Museiintendent, Göteborgs Stadsmuseum


 

Uppladdad: 2014-01-26 21:39:05, av: Richard Nyström.Nuvarande ordenskraschan

Uppladdad: 2011-11-14 07:20:59, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-11-14 07:21:15, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-11-17 18:19:50, av: Richard Nyström.Kompletta etuiet med storkors, band med tecken och bouton

Uppladdad: 2011-11-17 21:23:14, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2012-04-15 12:31:28, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr till stora ordenstecknet. Tillverkas numera i Danmark.

Uppladdad: 2012-04-15 12:31:57, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr till stora ordenstecknet. Tillverkas numera i Danmark.

Uppladdad: 2012-04-15 12:34:42, av: Richard Nyström.Översikt - Nordstärneordens olika tecken efter 1975

Uppladdad: 2012-04-17 00:33:41, av: Richard Nyström.Dam

Uppladdad: 2012-04-17 00:37:32, av: Richard Nyström.Herr

Uppladdad: 2012-04-19 15:18:20, av: Richard Nyström.Ordensband

Uppladdad: 2012-06-13 19:06:23, av: Richard Nyström.Bouton-förteckning

Uppladdad: 2012-11-22 23:38:04, av: Richard Nyström.Inför statsbesök

Uppladdad: 2012-11-22 23:38:35, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2016-12-04 14:04:07, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2016-12-25 20:58:37, av: Richard Nyström.Bouton/ordensknapp

Uppladdad: 2017-10-20 19:08:01, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2017-10-20 19:12:39, av: Richard Nyström.Etuibild mm

Uppladdad: 2018-09-19 21:51:26, av: Richard Nyström.Ordensförläning

Uppladdad: 2018-09-19 21:51:43, av: Richard Nyström.Ordensbrev

Uppladdad: 2018-09-19 21:52:00, av: Richard Nyström.Ordensband

Kommentarer:
2011-11-14 07:22:43Richard Nyström
Tack till Lars Kjellander, Kunglig Ordensjuvelerare.
2011-05-30 10:03:10Richard Nyström
Grader

Nordstjärneorden har sedan 1975 fem grader:
Kommendör med stora korset (KmstkNO) - Bär det stora ordenstecknet i band över höger axel och storkorskraschan på vänster bröst.
Kommendör av första klassen (KNO1kl) - Bär det stora ordenstecknet i band om halsen och kommendörskraschan på vänster bröst.
Kommendör (KNO) - Bär det stora ordenstecknet i band om halsen.
Riddare eller ledamot av första klassen (RNO1kl/LNO1kl) - Bär det lilla ordenstecknet i guld i band (rosett för damer) på vänster bröst.
Riddare eller ledamot (RNO/LNO) - Bär det lilla ordenstecknet i silver i band (rosett för damer) på vänster bröst.
Till orden hör även Nordstjärnemedaljen