I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

3sjöstrifljSM: 3. sjöstridsflottiljens förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 2011 Valör: Silver

PDF
hkv 2012-12-19 16 991.67273 sjöstridsflj gm

Ytterligare information:
Allmänt: 3. sjöstridsflottiljens förtjänstmedaljer och 4. sjöstridsflottiljens förtjänstmedaljer är identiska till utseendet samt har samordnade medaljreglementen.

"FÖR MYCKET FÖRTJÄNSTFULLA GÄRNINGAR".

Stiliserade knopar i upphängningsanordningen.

Datum 2011-12-19
HKV beteckning 16991:67273

Bakgrund
C 3. sjöstridsflottiljen och C 4. sjöstridsflottiljen har i ovan nämnd skrivelse gemensamt hem¬ställt om bärandetillstånd för respektive flottiljs förtjänstmedalj. Medaljreglementet för de båda flottiljernas förjänstmedaljer är samordnade i syfte att få en gemensam värdering av vilka kriterier som erfordras för tilldelning av utmärkelserna.
Bedömning
Organisationsenhet får instifta förtjänstmedalj i valörerna guld och silver.

1. Medaljstatuter ska omfatta belöning för insatser vid och för organisations-en¬heten och i sig inte konkurrera med eller överlappa offi¬ci¬ella och hal-vofficiella medal¬jers statuter. Organisationsenhets medalj får inte nyttjas för att belöna krigsmannagärningar nationellet och/eller/internationellt.

2. Förtjänstmedalj får inte tilldelas enbart med anledning av fullgjord tjänste-tid (i sådant fall ska jetong nyttjas)

Medaljerna benämns:
• 3. sjöstridsflottiljens förtjänstmedalj i guld (silver) och i förkortning som 3sjöstrifljGM/SM
• 4. sjöstridsflottiljens förtjänstmedalj i guld (silver) och i förkortning som 4sjöstrifljGM/SM.
Beslut
PROD FÖRB beslutar att medge bärandetillstånd för 3sjöstrifljGM/SM och 4sjöstrifljGM/SM på försvarsmaktens uniformer enligt för var tid meddelade bärandebestämmelser. An¬skaff¬ning av utmärkelserna sker genom FMLOG, FM SeK APSA.
Beslut i detta ärende har fattats av överstelöjtnant Olle Strid. I den slutliga hand-läggningen av ärendet har deltagit kapten Patrik Laestadius, PROD FÖRB, tillika föredragande.


 

Uppladdad: 2017-03-10 21:22:55, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-03-10 21:23:12, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: