I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Ing2SFM: Göta Ingenjörsregemente (Ing 2) förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 2009 Valör: Silver
Ytterligare information:
HKV beteckning: 16 991:66087
2009-11-18
Utmärkelsetecken Ing 2

Bakgrund
Ing 2 hemställer i ovan nämnd skrivelse om att få anskaffa och bära förtjänstmedalj för Ing 2 i tre valörer. Ing 2 har sedan tidigare förtjänstplakett att tilldela personalen.

Bedömning
Organisationsenhet får instifta förtjänstmedalj i valörerna guld och silver. Utformning beslutas i samråd mellan organisationsenheten, HKV PROD FÖRB och SFHM (Försvarets traditionsnämnd). Ing 2 förslag till utformning bifalls av PROD FÖRB och slutlig utformning sker i samråd mellan SFHM och Ing 2.

• medaljstatuter bör omfatta belöning för insatser vid och för organisationsenheten och i sig inte konkurrera med, eller överlappa officiella och halvofficiella medaljers statuter

• utmärkelsetecken i brons förbehålls för FM organisationsenheters vidkommande i kategorin minnesmedaljer och skall således inte anskaffas för kategorin förtjänstmedaljer

• medaljerna får kortbenämningarna: Ing2GFM (Ing 2 guldförtjänstmedalj) respektive Ing2SFM (Ing 2 silverförtjänstmedalj).

Råd
Medaljens föreslagna band med svart som huvudfärg och kompletterad med gult bör utformas så att förväxling med andra utmärkesetecken undviks. Råd för slutligt utseende ges av SFHM (Försvarets traditionsnämnd).

Beslut
PROD FÖRB beslutar att tillstyrka Ing 2 hemställan om utformning och bärandetillstånd till uniform för förtjänstmedalj i guld och silver enligt ovan nämnd bedömning. Referensexemplar överlämnas till SFHM genom Ing 2 försorg. Kostnader för anskaffning bestrids av Ing 2 och anskaffning sker genom FMLOG TryckE ToD, STOCKHOLM.

Beslut i detta ärende har fattats av överstelöjtnant Olle Strid. I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit kapten Patrik Laestadius, PROD FÖRB, tillika föredragande.


 

Uppladdad: 2017-03-01 21:43:52, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-03-01 21:44:18, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-03-01 21:44:41, av: Richard Nyström.Släpspänne

Uppladdad: 2017-03-01 22:11:53, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-01-23 17:22:56, av: A Södermyr.
Kommentarer: