I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

F17SM: Blekinge flygflottiljs (F 17) förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 2012 Valör: Silver
Ytterligare information:
Produktion: Svenska Medalj AB i Eskilstuna

___________________

2012-02-09
HKV Beteckning 16 991:50550
Bakgrund
Chefen F 17 hemställer i ovan nämnd skrivelse om beslut avseende: bärandetillstånd för F 17 förtjänstmedalj i guld respektive silver, fastställande av F 17 jetong samt fastställande av F 17 valspråk

Bedömning
Bärandetillstånd för förtjänstmedalj
Högkvarteret har granskat de av F 17 föreslagna statuterna för tilldelning av F 17 förtjänstmedalj i silver och guld och finner dessa vara väl utformade.
Förtjänstmedaljen ska benämnas och förkortas:
1. Blekinge flygflottiljs förtjänstmedalj i guld (F17GM)
2. Blekinge flygflottiljs förtjänstmedalj i silver (F17SM)
Grovskisserat utseende:
Oval medalj i 8:e storleken. Åtsidan visat F 17 heraldiska vapen i relief och text-band. Frånsidan med öppen lagerkrans och plats för gravyr. Band enligt F 17 stadgar.

Råd
Fottiljens namn bör inte skrivas ut på medaljens åtsida. Valspråket och heraldiken bör tala ensamt till den som betraktar medaljen. Det är brukligt att nyttja versaler till valspråk. PROD UTB stödjer vid behov flottiljens arbete med förslag till slutligt utförande. F 17 låter FMLOG, FM SeK APSA göra digitala original inför beställning av utmärkelsen.

Valspråk
F 17 har hemställt om att få texten ”STYRKA GENOM SAMVERKAN” fast-ställt som organisationsenhetens officiella valspråk. HKV har inget att erinra mot detta och påminner om att texten endast ska nyttjas på svenska och inte i latinsk översättning. Valspråket får endast nyttjas inom ramen för FM grafiska profil och i regel endast i ceremoniella sammanhang.


Jetong
HKV hänvisar till policy för grafisk profil och erinrar om att frånsidan på nytill-verkade jetonger ska utföras med organisationsenhetens heraldiska vapen (med stor krona) och i detta fall texten BLEKINGE FLYGFLOTTILJ samt valspråket ”STYRKA GENOM SAMVERKAN” på åtsidan och med Försvarsmaktens heraldiska vapen och texten FÖRSVARSMAKTEN på frånsidan.
Jetongerna bör nyttjas som gåvor inom hela F 17 verksamhetsområde inklusive som jetong för F 17 krigsförband. F 17 bör överväga att också anskaffa jetong för internationellt bruk (utan valspråk).


Beslut
PROD UTB beslutar att medge bärandetillstånd för F17GM/SM på försvarsmaktens uniformer enligt för var tid meddelade bärandebestämmelser. Vidare medges F 17 att föra valspråket ”STYRKA GENOM SAMVERKAN”. Anskaffning av utmärkelserna sker genom FMLOG, FM SeK APSA.
Beslut i detta ärende har fattats av överstelöjtnant Olle Strid. I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit kapten Patrik Laestadius, PROD UTB, tillika föredragande.


 

Uppladdad: 2012-07-10 15:57:00, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-07-10 15:58:18, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-07-10 15:58:57, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2012-07-10 15:59:34, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2018-06-16 21:50:08, av: Richard Nyström.Medaljutdelning

Kommentarer: