I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

ÖSBMkvfb(1): Kungliga Örlogsmannasällskapets förtjänstmedalj i Kvinnoförbundets för Sveriges Sjöförsvar anda (1)   Sverige

Instiftad år: 1999 Valör: Brons
Ytterligare information:
Kungl Örlogsmanna sällskapets förtjänstmedalj i kvinnoförbundets för Sveriges Sjöförsvar anda
Utdelas till vpl inom flottan.
Kungliga Örlogsmannasällskapet ansvarar varje år för att tilldela en välförtjänt värnpliktig en medalj i Kvinnoförbundets anda.

"3. Sällskapets bronsmedalj i Kvinnoförbundets för Sveriges Sjöförsvars anda utdelas på förslag från respektive förbandschef i marinen till gruppbefäl, soldater och sjömän i marinen – som utmärkt sig för framstående duglighet och föredömligt kamratskap."

Ur Hildebrand II s. 214:

"Örlogsmanna Sällskapet

"Detta sällskap stiftades, på förslag af Kapten-Löjtnanten Fredrik Vilhelm Leijonancker, i Stockholm d. 15 Nov. 1771 af unga Amiralitets officerare, men flyttades 1785 till Carlskrona, och erhöll kongl. stadsfästelse d. 9 Maj 1805. Sällskapets bestämmelse är att bidraga till fullkomnande af sjökrigs vetenskapen. Dess Handlingar började utgifvas 1787."

Denna senare år 1999 instiftade medalj har samma motiv som den medalj som instiftades år 1771 och har rötter i denna.

"Åts. MED FÖRSTÅND OCH STYRKA. En grupp af skeppsinventarier (roder, ankar, spel) och vapen (kanon, kulor) på en hafstrand. Vid sidorna klippor. På hafvet seglande ett skepp och en galèr. På fästet skyar. I afskärn.: 1771.
Fråns. ÖRLOGS MANNA SÄLLSKAPETS MINSTA ÄRKÄNSLA i 5 rader."

Senare har ordet "MINSTA" tagits bort, samt tillägg av ny text.


 

Uppladdad: 2012-05-07 13:26:28, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-05-07 13:26:45, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-05-07 13:27:11, av: Richard Nyström.Miniatyr

Kommentarer: