I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

-: Kungl. Maj:ts Orden - Större ämbetstecknet   Sverige

Instiftad år: 1748 Valör: Guld
Ytterligare information:
Redan år 1748 inrättas ämbetstecknen för överofficiant (= större ämbetstecken om halsen) och underofficiant (= mindre ämbetstecken på bröstet).

Ämbetstecknen fick man fortsätta att bära även efter det att man avgått som ämbetsman i KMO. Med utgången av år 1974 lades dessa ’vilande’ [då större delen av personalen slutade] med undantag för ordenskansler, vice ordenskansler [och sekreterare] och skattmästare, vilka i fortsättningen skulle bära ämbetstecknet om halsen. Det mindre ämbetstecknet togs åter i bruk hösten 2011 genom beslut av H. M. Konungen.

Officianttecken (Serafimerordens riddartecken) buren om halsen i serafimerblått band, (kansler, vice kansler, ordenssekreterare, skattmästare). Tecknet har samma storlek som de övriga ordnarnas kommendörstecken. Detta tecken är icke en utmärkelse men väl ett distinktionstecken på en värdighet.

Ämbetsmän

Kungl. Maj:ts orden har fyra ämbetsmän som utses av konungen: en ordenskansler, en vice ordenskansler, en sekreterare och en skattmästare. Ordenskansler är sedan 2009 förutvarande riksmarskalk Ingemar Eliasson och vice ordenskansler tillika sekreterare är sedan 2011 professor Staffan Rosén. Ämbetsmännen bär större ämbetstecknet, serafimerordens stora ordenstecken i ordens band, om halsen. (Wikipedia).

Observera att ordenskanslern var i princip t.o.m. Sten Rudholm serafimerriddare och bar därför inte ämbetstecken.

Ordenskansliet

Ordenskansliet ligger på Stockholms slott i Stockholm i anslutning till ordenssalarna. Där handläggs alla ärenden som rör utdelande av svenska ordnar och kungliga medaljer. Kansliet ansvarar också för att föra matriklar över mottagare av ordnar samt för att Serafimerriddarnas vapen målas.

Tjänstemän vid kansliet är (år 2010) en intendent, en kanslist, en arkivarie, en historiograf, en amanuens och en vapenmålare, anställs av ordenskanslern. De bär lilla ämbetstecknet, serafimerordens stora ordenstecken i ordens band, på bröstet.

Officianter (1748-1974)

Före 1975 skulle kansler, vice kansler, översteskattmästare (till 1898), och översteombudsman (till 1898) utses bland Serafimerordens riddare. Utöver dem ingick i Kungl. Maj:ts orden en mängd officiant. Dessa utgjordes av:
Överofficianterna: skattmästare, sekreterare, ceremonimästare (till 1952), banérförare (till 1952), underkansler (till 1952), ordenskaplan (till 1783) och ordensbiskop (till 1952). Bar det större ämbetstecknet.

Officianterna: rikshärold. Bar ett särskilt ämbetstecken.

Underofficianterna: kamrerare, arkivarie, underceremonimästare (till 1952), registrator (till 1952), och kassakontrollant. Bar det mindre ämbetstecknet.

Icke officianter: historiograf (till 1952), härold, härolder vid Svärdsorden, Nordstjärneorden och Vasaorden (till 1952), kaplan, samt kanslist (till 1952).

1818-1847 fanns det särskild skattmästare, ceremonimästare, underkansler, rikshärold, underceremonimästare och registrator för Norge.

Dessa tecken grupperas bland kategori E. enligt uppgift. Både d


 

Uppladdad: 2014-09-18 23:33:18, av: Jonas Arnell.Åtsida

Uppladdad: 2013-12-19 03:02:05, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-12-19 03:02:25, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-12-19 16:41:25, av: Richard Nyström.F. Riksmarskalken och nuvarande Ordenskanslern Ingemar Eliasson med hustru Carin. Källa: Svensk Damtidning, Nr 52/1, 19 dec 2013 s. 76.

Uppladdad: 2014-01-08 22:08:14, av: Richard Nyström.Källa: Svensk Damtidning Nr 3:2014. Anm: Johan Fischerström var tidigare Vice Ordenskansler vid KMO.

Uppladdad: 2013-12-20 04:03:09, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2013-12-20 04:03:33, av: Richard Nyström.
Kommentarer: