I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

HBRSM: Hemvärnsbefälets Riksförbunds förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1996 Valör: Silver
Ytterligare information:
Stadgar till HBR:s Kungliga förtjänstmedaljer. Antagna 2018-09-30.Hemvärnsbefälets Riksförbunds (HBR) Förtjänstmedaljer är instiftade att enl. H. M. Konungens bemyndigande i guld och silver. Guldmedaljen instiftades 1996 och silvermedaljen instiftades 2018.Förtjänstmedaljerna, guld och silver av oval (elliptisk) form, är krönt med kunglig krona samt på tillsidan försedd med H. M. Konungens bild och texten CARL XVl GUSTAF SVERIGES KONUNG. På frånsidan upptagande sköld med trekronor och bokstaven H inom krans samt bokstäverna HBR (HBR:s logotyp). Runt detta texten HEMVÄRNSBEFÄLETS RIKSFÖRBUND. Medaljerna är HBR:s förnämsta medalj i guld och näst förnämsta medalj i silver.

Guldmedaljen präglas i guld (förgyllt silver) är av en storlek som motsvarar 8 storleken.

Silvermedaljen präglas i silver är av en storlek som motsvarar 8 storleken.

Medaljerna bärs i band av gul färg med fem lodräta gröna i två mm bredd. Ränderna är jämt fördelade på bandet. Till medaljen medföljer ett diplom. Förtjänstmedaljerna finns också i miniatyr. Bilden ovan visar förtjänstmedalj och miniatyr i guld samt släpspänne. För de som erhållit förtjänstmedaljen i guld tillkommer ett pins av HBRs förtjänsttecken att montera på släpspännet.Man kan tilldelas HBR:s Kungliga Förtjänstmedalj i guld efter synnerligen förtjänstfull aktiv verksamhet för förbundet samt synnerligen berömlig gärning för förbundet.

Man kan tilldelas HBR:s Kungliga Förtjänstmedalj i silver efter mycket förtjänstfull verksamhet för förbundet samt mycket berömlig gärning för förbundet.

För att tilldelas förtjänstmedaljen i guld bör HBR:s förtjänsttecken har erhållits ca 3 år tidigare.HBR:s förbundsstyrelse beslutar om utdelning, likaså beslutar man om antalet förtjänstmedaljer som årligen utdelas. Då medaljerna är HBR:s två högsta utmärkelser bör en restriktiv utdelningspolicy tillämpas. Över en tidsperiod på tio år kan ett genomsnitt på 5 st. guldmedaljer/år och 8 st. silvermedaljer/år vara ett riktvärde för utdelning.
Förslagsrätt tillkommer ledamöter i förbundsstyrelse och föreningsstyrelser.
Ansökan på fastställd blankett skall ställas till HBR:s förbundsstyrelse och insändas till förbundets medaljhandläggare. Föreslås flera personer från samma förening samtidigt skall prioritetsordning anges. Med ansökan skall följa en kopia av föreningsstyrelsens protokoll eller ett vidimerat protokollsutdrag av beslutet.HBR:s förbundsstyrelse har av H.M. Konungen bemyndigats att besluta om tilldelningen. Beslutet går inte att överklaga.
Förtjänstmedalj överlämnas i under högtidliga former. Förbundsstyrelsen registrerar utdelade förtjänstmedaljer.

Kostnaderna för förtjänstmedaljen bestrids av förslagsställaren. Förbundsstyrelsen tillhandahåller medalj, släpspänne och miniatyr i etui och utskrivet diplom. Priser enligt fastställd prislista.


 

Uppladdad: 2019-05-29 21:03:59, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-05-29 21:04:22, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-06-08 12:34:46, av: Richard Nyström.
Kommentarer:
2018-10-18 08:22:42Jonas Arnell
Det är en praxis som är knäsatt genom Kungl. Patriotiska sällskapets medaljer: de har en lång rad medaljer med olika inskriptioner instiftade vid helt olika tillfällen, men alla räknas för bärandeordningens skull som instiftade samma år som den först instiftade medaljen. Samma gäller för Kungl. Hushållningssällskapens medaljer.

Detta har sedan följts av andra: i Löwenhielm och andra framskymtar att en förening el. liknande har instiftat silvermedalj vid ett tillfälle och guldmedalj vid ett annat: likväl bärs båda som om de vore instiftade vid första tillfället.

Skälet till denna praxis är sannolikt att det i någon mening blir inkonsekvent att en silvermedalj hamnar på ett ställe i ett montage, men på ett annat ställe (relativt andra medaljer) om det är en guldmedalj. Det är enklare och kanske mer logiskt att medaljen oavsett valör alltid hamnar på samma ställe mellan andra medaljer.
2018-10-16 15:58:53Mikael Sundbom
Hade en diskution tidigare med Jonas om instiftande år. Enl honom så om man instiftar en till valör till en medalj så behålls årtalet för den första medaljen.