I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GAAGM: Kungl. Gustaf Adolfs Akademien för svensk folkkultur stora guldmedalj   Sverige

Instiftad år: 1932 Valör: Guld
Ytterligare information:
Oval medalj, 23 / 18K guld, Kungliga Gustaf Adolfs Akademiens stora guldmedalj, bredd 45 mm, vikt 62,5 g av Erik Lindberg. Medaljen tilldelas personer som gjort särskilt förtjänstfulla insatser för akademien och dess verksamhet, och bärs i ljusblått band påminnande om serafimerblå färg, om halsen. Akademien har även en icke-bärbar silverjetong.

Åtsida:

Högervänt profil porträtt av Gustav II Adolf. Omskrift:
GUSTAV . ADOLFS . AKADEMIEN . 1632. Oval medaljong inom en yttre krans. Tillverkare är Markströms Guldsmeds AB i Uppsala (Stämpel: "MGAB").

Kungliga Gustaf Adolfs Akademien för svensk folkkultur (GAA) är en av de kungliga akademierna och stiftades på 300-årsdagen av Gustav II Adolfs död vid Lützen, den 6 november 1932. Initiativtagare var professorn i nordisk ortnamnsforskning vid Uppsala universitet Jöran Sahlgren. Denne blev också akademiens förste sekreterare. Akademiens förste preses var historikern, juristen och politikern K.G. Westman. Akademien fick kunglig status år 1942. Stadgarna fastställdes av Kunglig Majestät den 27 november 1936. Akademien har sitt säte i Uppsala (artikelfragment från Upsala Nya Tidning nedan).

Akademien har till syfte att främja forskning rörande svensk folklig kultur och ger ut flera periodiska publikationer och skriftserier. Arbetande ledamöter i GAA är för närvarande 218 och av dem är 40 inländska arbetande ledamöter. Medlemskap i akademien förkortas LGAA. Akademien sammanträder i ett eget hus vid Klostergatan 2 i Uppsala sex gånger om året.

Inspirationen till medaljen ser ut att ha varit en tapperhetsmedalj från 1630-talet (Hildebrand I s. 150 nr 95) - bild nedan.

Akademiens höge beskyddare är kung Carl XVI Gustaf.

Medaljen skall återlämnas vid innehavarens död. Ett exemplar skall dock säljas på Kaplans auktion den 12 juni 2014.

Sin uppgift att främja forskning rörande svensk folklig kultur skall akademien enligt sina stadgar fullgöra genom att i sina handlingar och tidskrifter offentliggöra forskningsrön, initiera och understödja vetenskapliga undersökningar, anordna föredrag, symposier och exkursioner samt genom stipendier och belöningar stimulera vetenskaplig verksamhet.

Gustav II Adolfs namn är fäst vid akademien på grund av det berömda memorial för antikvarier och hävdasökare som kungen utfärdade den 20 maj 1630. Memorialet, författat av Johannes Bureus, uppmanade till inventering av allt som landet kunde erbjuda till kunskap om det förflutna: fornminnen och handskrifter, seder, sägner och visor, ord och namn. Det kan sägas vara vårt första program för folklivsforskning.


 

Uppladdad: 2014-04-26 02:47:34, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-04-26 02:47:49, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-04-26 02:52:45, av: Richard Nyström.Artikel från grundandet av akademien

Uppladdad: 2014-04-27 22:57:46, av: Richard Nyström.Förlaga till medaljen är en tapperhetsmedalj från 1630-talet (Hildebrand I s. 150 nr 95).

Uppladdad: 2015-09-03 23:28:01, av: Richard Nyström.Akademiens Preses, professor Lennart Elmevik, med Akademiens stora guldmedalj samt kommendörstecken av isländska republikens Falkorden.

Uppladdad: 2015-09-03 23:28:25, av: Richard Nyström.Närbild

Uppladdad: 2017-03-15 20:53:49, av: Richard Nyström.Akademiens silverjetong, åtsida storlek 42 x 33 mm vikt 26,37 g

Uppladdad: 2017-03-15 20:54:22, av: Richard Nyström.Akademiens silverjetong, frånsida storlek 42 x 33 mm vikt 26,37 g

Kommentarer: